Čtvrteční seminář

14. 12. 2023: Demografie medvěda, velké zrychlení a doba postfaktická [detail]

Přednáší Pavel Hulva

Co píšeme

Pokorný, Petr; Bobek, Přemysl; Šída, Petr a kol. (2022): Managing wilderness? Holocene-scale, human-related disturbance dynamics as revealed in a remote, forested area in the Czech Republic.

The Holocene 32:584-596.

Média

22. 11. 2023: Radan Haluzík v příloze časopisu RESPEKT mluví o vizích a alternativách budoucnosti (nejen) vnitřních periferií našich měst. [detail]

Důležitá sdělení

21. 6. 2023 - Vyhlášení výběrového řízení na místo vědeckého pracovníka na dva roky postdoktorandské praxe


Termín pro podání přihlášek: 30. 9. 2023

Rektorka Univerzity Karlovy vyhlašuje konkurz pro Centrum pro teoretická studia na místo: vědeckého pracovníka na dva roky postdoktorandské praxe v některém z vědních oborů rozvíjených na tomto pracovišti, s důrazem na transdisciplinární přesahy a dialog mezi přírodními a sociálními/humanitními vědami.

Kvalifikační předpoklady: v době nástupu ukončené postgraduální (doktorské) studium, nejlépe do tří let od udělení titulu Ph.D. (nebo ekvivalentu), znalost anglického jazyka a prokázané výsledky v některé přírodovědné nebo humanitní disciplíně.

Požadované doklady: motivační dopis spolu s návrhem výzkumné činnosti pro období postdoktorandské praxe, včetně vysvětlení návazností na výzkumný program CTS, stručný odborný životopis, seznam publikací, kopie diplomu nebo potvrzení o obhajobě, příp. o odevzdání disertační práce.

Předpokládaný nástup v Centru pro teoretická studia, společném pracovišti UK a AV ČR, je od 1. ledna 2024.

Přihlášky do konkurzu zasílejte doporučeně na adresu: Centrum pro teoretická studia, Jilská 1, 110 00 Praha 1 do 30. září 2023. Podrobnější informace lze získat na tel. 222 220 671 či na e-mailu office@cts.cuni.cz.

Centrum pro teoretická studia

Centrum pro teoretická studia (CTS) je akademické pracoviště zaměřené na interdisciplinární a transdisciplinární výzkum. Sdružuje výzkumníky napříč nejrůznějšími obory přírodních i společenských věd, včetně filosofů. Usilujeme o prolamování hranic oborů a o konfrontaci dílčích oborových perspektiv. Od obecného teoretického výzkumu komplexních systémů jsme se v posledních letech posunuli ke studiu antropocénu a proměn současného světa.