Spor o matematizaci světa (Dispute on Mathematization of the World)

Published: 2011
Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2011. ISBN 978-80-7465-012-3.
Jakým způsobem se fyzika matematizuje a jak podmiňuje a ovlivňuje vývoj matematiky?
Odkud se bere ona Wignerova „nepochopitelná efektivnost matematiky“?
Jaká je specifičnost matematického poznání vzhledem k jiným druhům poznání?
Jaký je vzájemný vztah intuice, názoru a logiky v matematice?
Jaký je rozdíl mezi popisnými matematickými modely, které si nekladou jiné cíle než reprodukovat a předvídat jevy, a teoretickými modely, které aspirují na vysvětlení a pochopení podstaty studovaných jevů?
Jakou roli zde hraje pythagorejská filosofie, která vidí podstatu světa v číselných vztazích?
Jakou roli hraje v matematice a ve fyzice estetika?
Je krása rovnice či teorie kritériem její adekvátnosti?
Není toto estetické kritérium zavádějící a nediskvalifikuje realističtější a věrnější modely?
Do jaké míry jsou matematické a fyzikální teorie ovlivněny sociální realitou?
Jsou to sociální konstrukce, které závisí na jedinečném historickém vývoji, anebo matematické formy existují v odvěkém a neměnném platónském světě?
To jsou jen některé z otázek, které si na společných seminářích v CTS kladli filosofové, matematici a fyzici. Jejich někdy až dosti protichůdné názory a poznatky přináší předkládaná publikace.

Sample files: