INDIHU - Vývoj nástrojů a infrastruktury pro digital humanities

Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity (NAKI II), DG16P02B039

Hlavním cílem projektu je vytvořit potřebné nástroje a infrastrukturu pro vědeckou práci v humanitních oborech (například historie, filozofie, literatura, apod.), jejímž základem nebudou dle stávajících zvyklostí analogové dokumenty, nýbrž zdroje dostupné v elektronické podobě – například digitalizované dokumenty, elektronické databáze či různé separátní kolekce elektronických dat vědecké povahy, jež vznikají na akademických pracovištích a které dosud nejsou používány v uspokojivém množství ani systematicky propojovány. Cíle projektu jsou v plně v souladu s novými přístupy pro vědeckou práci, které lze charakterizovat termínem „Digital Humanities“. Centrální řešení INDIHU bude sloužit pro integraci dat z oblasti sociálních a humanitních věd. Jednotlivé zapojené ústavy AV ČR, Knihovna AV ČR a Národní knihovna ČR budou v rámci projektu propojovat své zdroje, které doposud fungují separátně, mnohdy o nich navzájem není velké povědomí a je prakticky nemožné je používat společně pro tvorbu konkrétních analýz a specifických výzkumů. Mezi výstupy projektu bude patřit vývoj nástrojů, jež umožní práci s digitálním obsahem, jeho efektivní využítí k výzkumu a použití nových metod a přístupů - bude připraveno softwarové řešení pro virtuální výstavy umožňující využití různých zdrojů dat, vznikne softwarové řešení pro virtuální znalostní bázi, jež bude přehledným informačním systémem a zdrojem pro jednotlivé badatele a zároveň bude integrován open source mechanismus, který umožní vytvoření strojově čitelných plných textů, které budou sloužit k efektivnějšímu výzkumu a vyhledávání v požadovaných dokumentech a publikacích. Mezi výstupy projektu patří i série workshopů pro studenty a pedagogy vysokých škol za účelem seznámení s oblastí digital humanities a zároveň s výstupy projektu využitelnými v této oblasti. Cílem projektu je také začlenění českých informačních zdrojů z oblasti humanitních a společenských věd do mezinárodních infrastruktur zejména do DARIAH a Europeany.

Poskytovatel: Ministerstvo kultury ČR

Příjemce (koordinátor): Knihovna AV ČR, v. v. i.

Příjemce: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. (Archiv Jana Patočky)
Řešitel: Ivan Chvatík

Další příjemci: Národní knihovna ČR
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.

http://www.indihu.cz