Limity druhového bohatství: makroekologická analýza evolučních a ekologických procesů podmiňujících diverzitu na povrchu Země

GA ČR P505/11/2387

Během posledních několika dekád byly intenzivně studovány jevy týkající se rozložení biologické diverzity na povrchu Země, jejich evoluční a ekologické příčiny jsou však stále nejasné. Zčásti to souvisí s tím, že hlavní teorie vzniku a udržování diverzity se týkají procesů, jež jen nepřímo ovlivňují počet druhů. Budeme se proto soustředit na jevy, které bezprostředněji souvisejí s evolučními a ekologickými procesy zodpovědnými za rozložení diverzity na povrchu Země, zejména na roli distribučních limitů a environmentálních tolerancí různě široce definovaných taxonů, taxonomickou a fylogenetickou strukturu jevů týkajících se diverzity a diverzitu funkčních znaků. Využijeme rozsáhlých databází, které jsme v poslední době shromáždili, stejně jako nově získaných dat o distribuci, fylogenezi a funkčních znacích vybraných taxonů.

Řešitel: David Storch
Členové řešitelského týmu: Magda Drvotová, Antonín Macháč, Petr Pokorný (od 1. 1. 2012), Irena Šímová (do 31. 5. 2012), Arnošt L. Šizling, Anna Tószögyová

Projektu byla udělena Cena předsedy Grantové agentury ČR za rok 2015.
Video na stránkách Grantové agentury ČR - Zjištění českých ekologů mohou pomoci při předvídání globálních změn
Tisková zpráva GA ČR - 7. 9. 2015 - ke stažení