Před neolitem: Kontextuální analýza environmentální dynamiky v průběhu časně postglaciální transformace střední Evropy

Pokorný, Petr; Hošek, Jan; Horáček, Ivan; Juřičková, Lucie; Ložek, Vojen; Prach, Jindřich; Šizling, Arnošt L.; Žáčková, Pavla
GA ČR 13-08169S panelu č. P504

Po skončení posledního glaciálního maxima se dramaticky měnily areály mnoha biologických taxonu. Prvotní příčinou byly klimatické změny způsobené proměnami orbitálních parametrů Země. Pro klíčové přechodné období mezi posledním glaciálem a holocénem (zhruba 18 000 až 7000 let pred soucasností) dnes disponujeme solidními globálními paleoklimatickými modely. Co nám však aktuálně chybí, jsou spolehlivé analýzy vlivu příslušných klimatických zmen na stanovištní diverzitu, biotu a lidské populace na území kontinentální střední Evropy. Nejnovějších poznatky přitom ukazují na mimořádný význam tohoto prostoru pro vývoj biologické a kulturní rozmanitosti celého evropského subkontinentu. V jejich světle je nedostatek spolehlivých a vzájemně konfrontovaných dokladů zvlášt znepokojující. Náš projekt má za cíl tuto mezeru zaplnit. Za tímto účelem navrhujeme široce pojatý mezioborový výzkum paleoekologických záznamu na referencních lokalitách, které byly předem pečlivě vytipovány na území České Republiky.

Řešitel: Petr Pokorný
Spoluřešitelé: Jiří Svoboda (Archeologický ústav AV CR, Brno, v.v.i.)
Jaromír Beneš (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
Petr Šída (Západočeská univerzita v Plzni)

Členové řešitelského týmu na Univerzitě Karlově v Praze: Ivan Horáček, Arnošt Šizling, Lucie Juřičková, Jitka Horáčková, Pavla Žáčková, Jindřich Prach, Jan Hošek, Vojen Ložek
Členové řešitelského týmu v Archeologickém ústavu AV ČR, Brno: Martin Novák, Sandra Sázelová
Členové řešitelského týmu na Jihočeské univerzitě v Č. Budějovicích: A. Bernardová, M. Divišová, P. Houfková, O. Chvojka, J. Novák, T. Šálková
Členové řešitelského týmu na Západočeské univerzitě v Plzni: Marta Moravcová, Dagmar Vokounová-Franzeová