Prostorová variabilita biologické rozmanitosti: role energie, heterogenity prostředí, populačních četností a fylogeneze

GAAV IAA601970801
Cílem projektu je otestovat hypotézy týkající se prostorových změn biologické rozmanitosti, s využitím několika zdrojů dat týkajících se různých taxonů a různých prostorových měřítek. Publikovaná data o prostorové distribuci a diverzitě různých taxonů budou doplněna daty získanými vlastním terénním výzkumem, zahrnujícími také nezbytné údaje o lokálních populačních četnostech, jejich prostorové variabilitě a heterogenitě prostředí. Zaměříme se především na nárůst biodiverzity s rostoucím množstvím dostupné energie; budeme především testovat, zda je tento nárůst zprostředkován (1) zvýšením populačních četností, (2) nárůstem heterogenity prostředí, vedoucím k rychlejší prostorové obměně druhů, či (3) vyšší teplotou, jež by měla způsobovat nárůst diverzity (nikoli však populačních četností) ektotermů. Budeme též analyzovat fylogenetické aspekty diverzity, jež mohou poskytnout klíč k jejím evolučním zdrojům. Použijeme simulační a analytické makroekologické modely, jež jsme nedávno vyvinuli.