Prahové jevy pro stochastické systémy

GA ČR P201/12/2613

Projekt je věnován studiu prahových jevů: jde o náhlé a dramatické změny ve vlastnostech stochastických systémů při přechodu charakteristického parametru prahovou hodnotou. Jsou analyzovány obecné principy a různé formy prahových jevů ve velkých stochastických systémech. Je řešena řada konkrétních problémů a hypotéz týkajících se například gradientních modelů a mikroskopického základu nelineární elasticity, existence entropicky generovaného dalekodosahového uspořádání, stability v Kuramotově modelu dynamicky vázaných oscilátorů, přechodu k exponenciálnímu růstu pro kontaktní procesy a rigorózních odhadů na kritický bod orientované perkolace, existence nekoexistující fáze v jedno-dimensionálních modelech konkurenčních druhů, existence invariantních zákonů a kondensace pro zobecněné procesy nulového dosahu.

Řešitel: Roman Kotecký
Spoluřešitel: Jan M. Swart (Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.)