Mezidruhové vztahy a rizika predace ve společenstvech ptáků travnatých stanovišť a mokřadů

MŠMT, program LH - KONTAKT II, č. LH13278

Cílem projektu je analýza mezidruhových vztahů a prostorové struktury ptačích společenstev v přirozených a přírodě blízkých ekosystémech travinných stanovišť a navazujících mokřadů, zhodnocení rizik predace a pravidel spolupráce a koexistence druhů v těchto prostředích. Získané výsledky budou referenční pro odhady potenciálních rizik predace pro otevřeně hnízdící ptáky v mokřadech a travinných stanovištích v rámci evropských hnízdišť se změněnými poměry ve skladbě druhů i ve struktuře gild predátorů v důsledku biotopových a krajinných změn během 20. století. Terénní data budou shromažďována v souladu s navrženými hypotézami, které budou statisticky testovány. Výsledky budou prezentovány formou přednášek a posterů v rámci konferencí a sympozií na mezinárodním fóru a budou publikovány ve vědeckých časopisech. Projekt předpokládá zapojení odborných pracovníků a studentů univerzit České republiky a Ruské federace.

Řešitel: prof. Miroslav Šálek (Česká zemědělská univerzita v Praze)
Další řešitel: prof. David Storch, Ph.D.