Úpadek lesních ekosystémů v mladším holocénu: Příčiny, průběh a důsledky pro biologickou rozmanitost

GA ČR 17-07851S panelu č. P504

Komplexní (multi-proxy) paleoekologický výzkum retrogresívní sukcese lesních ekosystémů mírného pásma. V centru pozornosti jsou dopady tohoto procesu na biodiverzitu v průběhu holocénu, včetně důsledků pro současnost. Testujeme sadu hypotéz, které umožní rekonstrukci historie ekosystémů na půdách s retrogresivní sukcesí. Za modelové území jsme zvolili soubor čtyř českých pískovcových oblastí. Považujeme je za ideální, protože: (1) poskytují širokou škálu vynikajících paleoekologických a archeologických archivů, které budeme během projektu doplňovat; a protože (2) víme, že proces retrogresívní sukcese v nich měl extrémní podobu, aniž máme předběžný důvod pochybovat o dominanci přirozených příčin. Studium konstrastu mezi holocenním vývojem pískovcových oblastí a vývojem ve zbytku území ČR umožní zvolit nejvhodnější strategii ochrany přírodního dědictví v těchto (bez výjimky chráněných) územích, ale také stanovit dopad retrogrese na ekosystémy v jiných částech světa.

Hlavní cíle projektu jsou následující:
(1) Popsat fenomén retrogresívní sukcese a jeho variabilitu s využitím celé řady holocenních proxy dat.
(2) Objasnit kauzální souvislosti s vývojem klimatu, půd, živinových poměrů a intenzity lidského vlivu.
(3) Vysvětlit vliv tohoto fenoménu na hlavní ekologické pravidelnosti (patterns).

Řešitel: doc. Petr Pokorný (CTS UK)
Spoluřešitelé: doc. Jan Wild (Botanický ústav AV ČR, v.v.i.)