Expertise and environmental politics: The case of Natura 2000 GAČR 403/06/0436

GAČR 403/06/0436
Jako sociologové, kteří se zajímají o vztahy mezi expertním věděním a politikou jsme zevrubně prostudovali naplňování evropských směrnic o ochraně biotopů, živočichů a rostlin (92/43/EEC) a ochraně ptáků (79/409/EEC) v České republice - projekt známý pod názvem Natura 2000. Zvláštní pozornost jsme věnovali tomu, jak se prakticky provádělo odborné mapování české přírody, jak se sestavoval seznam tzv. evropsky významných lokalit a jak se celý postup a jeho výsledky projednávaly s veřejností. Zároveň jsme sledovali, jak byla Natura 2000 tvarována z různých stran různým způsobem a zapojována do různých dalších plánů, projektů a představ, ne vždy hladce sourodých; docházelo k celé řadě kompromisů, které byly sice leckdy chápány jednotlivými aktéry jako problematické, ale které na druhou stranu udělaly z Natury 2000 něco, co mohli rozumně sdílet jako společnou věc ochranáři, úředníci, politici, aktivisté i odborníci z různých oborů, a co tedy vůbec mělo šanci na úspěch. Při analýze vztahů mezi odborným posuzováním a politickým rozhodováním jsme se mohli ve srovnání opřít o odborné studie, které popisovaly přípravu a naplňování Natury 2000 jinde ve světě. Zejména oproti Francii se implementace Natury 2000 v ČR obešla prakticky bez vážnějších politických zádrhelů a proběhla jako odborný projekt poměrně hladce - v odpovědích na otázku, proč se tak stalo, se mimo jiné vyjasňují rozdíly v politické kultuře odbornosti u nás a v Západní Evropě, včetně souvislostí, které jsou vázány na specifické podmínky přístupového procesu ČR k EU. Studium praktických postupů mapování a vytváření tzv. národních seznamů současně ukázalo, že tyto procesy rozhodně nebyly zcela apolitické a čistě odborné. Do na první pohled ryze vědeckých a metodických postupů se promítaly dílčí politické zájmy, úřednické ohledy na evropskou integraci, organizační reformy institucí ochrany přírody, taktikaření, nedostatek času apod. Podrobný rozbor těchto momentů ale ukázal, že nejde tak docela o momenty, které by (vždy) ubírali odbornému základu Natury 2000 na hodnotě. Leckdy naopak skrze tyto odchylky od čistě vědeckého postupu odborná kvalita přípravných fází narůstala. Např. propojení mapování s administrativou ochrany přírody na místní úrovni pomohlo vlastně zkvalitnit datové podklady. Skrze tento pohled plastičtěji a realističtěji porozumíme tomu, co může znamenat, když o nějakém projektu říkáme, že stojí na ryze odborných základech. Znamená to obvykle něco trochu jiného, než zcela apolitický postup, což ale na druhou stranu neznamená, že jde odbornost stranou... Výsledky naší studie jsme prezentovali na několika významných mezinárodních konferencích i na domácích seminářích. Náměty a připomínky z těchto prezentací v současné době zapracováváme do konečné podoby odborného článku, který chceme nabídnout k publikaci v mezinárodním odborném časopise. Výsledky našeho bádání také určitě využijeme ve spojení s předchozími výzkumu při zobecňování poznatků o vztahu mezi politikou a odborností.