Prof. PhDr. Pavel Kouba

Pavel Kouba

Curriculum vitae:
nar. 1953
1975-1979 studium na FF UK v Praze, obor: němčina – ruština
1988 PhDr., FF UK v Praze (Kantova „Kritik der reinen Vernunft“ a její český překlad)
1992-1994 stipendista Humboldtovy nadace na Westfälische Wilhelms-Universität v Münsteru
1990-1995 Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., vedoucí oddělení filozofie XX. století a spoluzakladatel Archivu Jana Patočky, člen Centra pro teoretická studia
1996 habilitován pro obor filozofie, FF UK v Praze
1995-1998 Ústav filozofie a religionistiky FF UK v Praze, docent filozofie, vedoucí semináře oborové filozofie, zástupce ředitele
1998-2002 Ústav filozofie a religionistiky FF UK v Praze, ředitel
2000-2004 ředitel Centra fenomenologických bádání (společného pracoviště UK v Praze a AV ČR, v. v. i.)
2003-2013 předseda oborové rady doktorského studia
2003-2018 profesor Ústavu filozofie a religionistiky FF UK v Praze
od roku 2020 emeritní profesor UK 

Odborné zaměření:
Ve svém bádání vychází z Husserlovy a Heideggerovy fenomenologie a z Patočkova pokusu o jejich syntetizující interpretaci. Zaměřuje se na aktuální problémy fenomenologické a hermeneutické filosofie (mj. v souvislosti s Arendtovou, Finkem, Gadamerem), od druhé pol. 80. let zejména v návaznosti na výklad Nietzscheho. V současnosti se vrací ke klíčovým problémům fenomenologie, zejména k otázkám času a prostoru a řeči; v rámci CTS se věnuje také filosofickým základům vědeckého poznání.