Přirozené a umělé myšlení I., II.

Přednášející:

Doc. Ivan M. Havel, CTS UK+AV (havel@ cts.cuni.cz, http://www.cts.cuni.cz/~havel)

MFF UK (zajišťuje Katedra teoretické informatiky a matematické logiky)

I. (zimní) POZ004 2/0 Zk

II. (letní) POZ005 2/0 Zk

Studenti jiných fakult a hosté vítáni (studenti FHS si přednášku zapisují se zápočtem). Pro studium v letním semestru není znalost látky ze zimního semestru nezbytná, je však užitečná. Na PřF je předmět veden pod č. B720P45.

Anotace

Zkoumání vybraných pojmů a myšlenek kybernetiky, umělé inteligence, kognitivní vědy, filosofie mysli a příbuzných oborů. Zvláštní důraz na témata, která mají co říci ke vztahu mezi myslí a tělem a k problému vědomí a racionálního rozhodování. Probírají se i diskusní témata a nejnovější výzkumné směry. Od studentů se předpokládá aktivní účast včetně vypracování semestrální práce v podobě eseje na vybrané téma, příbuzné tématu přednášek.

 

Zimní semestr 2002/2003 (PZ004):

zahájení: středa 9. října 2002, 14.30

seminární místnost CTS (Centrum pro teoretická studia, Praha 1, Husova 4, 3.p.)

Předpokládaná témata pro zimní semestr

Co je kognitivní věda. Vzorové problémy souvisejících disciplín. Pojem artefaktu, vztah přirozeného a umělého. Neuronové sítě a konekcionistické paradigma. Problém vztahu mysli a těla. “Mysl” počítačů. Intencionalita, volní jednání a prožívané vědomí. Víceúrovňové systémy a kauzální domény. Fenomén horizontu. Vědecké a filosofické názory na povahu prožívaného času. Mentální stavy, akty a procesy; fenomenální a performační aspekty mentálních procesů.

Přednášky se budou zakládat na vybrané literatuře a na následujících textech:

I.M.Havel: “Přirozené a umělé myšlení jako filosofický problém” In: Umělá inteligence III. (V. Mařík a kol., editoři), Academia, Praha 2001, s. 17–75. (Též http://www.cts.cuni.cz/reports/1999/CTS-99-11.htm)

I.M.Havel: “Causal domains and emergent rationality” In: Rationality and Irrationality (B. Smith a B. Brogaard, editoři). Vienna: öbv & hpt, 2001. (http://www.cts.cuni.cz/~havel/kirchberg00.pdf).

Hodnocení

Studenti, kteří budou mít přednášku zapsánu na zkoušku nebo zápočet, vypracují písemnou esej (5-10 stran v češtině nebo angličtině) na vybrané téma, příbuzné tématu přednášek. Práci odevzdají ve dvou verzích:

     první (předběžnou)    do 13. 11. 2002,

    druhou (definitivní)   před koncem zimního semestru.

Hodnotí se relevance, nápaditost, původnost, důvtip, přesvědčivost, srozumitelnost.