48. výjezd VR, CTS a hostů - Český Šternberk

Datum konání: 6. 11. 2015 - 8. 11. 2015
Místo konání: Parkhotel Český Šternberk http://www.parkhotelceskysternberk.cz
Přednáší: Radan Haluzík; Jiří Hnilica; Ivan Horáček; Cyril Höschl; Marek Hudík; Pavel Krtouš; Petr Meduna; Karolína Pauknerová; Pavel Sladký; Marie Větrovcová
PÁTEK

Marek Hudík: Co určuje míru specializace na trhu?
Adam Smith argumentoval, že specializace pracovníků je omezena velikostí trhu. Ačkoliv jádro Smithovy analýzy je platné dodnes, řada ekonomů tvrdí, že existují mnohem důležitější limity specializace, než je velikost trhu. Těmito faktory jsou zejména náklady spojené s koordinací specializovaných pracovníků a stabilita tržních podmínek. Příspěvek shrnuje hlavní dosavadní poznatky ekonomů a diskutuje možné aplikace mimo oblast ekonomie.

Jiří Hnilica: Vysoká škola a její (ne)řízení v kontextu Vysoké školy ekonomické v Praze
"Kvalita" v kontextu vysokoškolské instituce a její řízení - "management" v praxi? Masifikace vysokého školství a její dopad na kvalitu. Profil absolventa a cesty k jeho dosahování. Změna a vysokoškolská instituce.

Pavel Krtouš: Prostorová implementace diskrétních grup s praktickými ukázkami
Na přednášce se seznámíme s příklady několika diskrétních grup a jejich akcí na geometricky realizovaných prostorech, zejména pak prostorech s vysokou symetrií. Důraz bude kladen na získání praktické zručnosti při provádění grupové akce na zmíněných prostorech. S výhodou využijeme reprezentaci v podobě permutačních grup a rozklad permutací na cykly a transpozice. Některé prostory, na kterých grupy působí, si též prakticky rozebereme na elementární části, pomocí čehož si i dokumentujeme existenci různých orbit grupové akce na těchto prostorech. Vedle praktických ukázek se zmíníme i o zobecnění do vyšších dimenzí, o dualitách základních platónských elementů, božím čísle hexaedru či o použití diskrétních grup v extrémních životních situacích a při hledání hranic lidských schopností.

Radan Haluzík: Místa mezi místy (20 min., 2015)
Dokumentární filmová esej Marka Matviji a výtvarníka Epose 257 zkoumající vnitřní pražskou periferii.
Záměrem je vytvořit portrét periferie, její skryté dynamiky a rhizomatické struktury. Vyvstává tekutý obraz jedné z nejdynamičtějších složek společnosti a města - vyloučeného prostoru: Vznik a zánik míst a improvizovaných domovů. Divoké proplétání přírody, architektury a reliktů lidské činnosti. Díky omezené kontrole z hlediska oficiálních struktur mohou na těchto místech spontánně bujet (ale i hynout) možná řešení problémů současné společnosti.

SOBOTA

Karolína Pauknerová: Naučné stezky a místa (kondenzované) paměti v prostoru bývalé Železné opony: o čem se mluví i o čem se nemluví
Příspěvek pojednává o pokračování projektu o naučných stezkách a zapomínání na Tachovsku. Nejprve se zaměřím na studii čtyř naučných stezek, na sdílenou představu toho, co a jak je vhodné na naučné stezce prezentovat i to, o čem nemluví (Pauknerová, Karolína; Woitsch, Jiří. Educational trails as landscape memory agents in the West Bohemian border region. Collegium Carolinum. München; 2015 v tisku). V druhé části příspěvku budu mluvit o specifickém fenoménu tohoto regionu - "místech s kondenzovanou pamětí". Jsou to místa, kde se prolínají různé způsoby připomínání minulosti daného místa. Zajímavé je na nich zejména to, jak se k sobě mají různé představy o minulosti, které jsou na daném místě zpřítomňovány prostřednictvím nejrůznějších kanálů.

Cyril Höschl: Je ADHD historické novum?
Přednáška na příkladu Poruch pozornosti s hyperaktivitou upozorní na způsob, jakým se v průběhu několika posledních století utvářely v Evropě koncepty duševních poruch a jak došlo k formulaci současných diagnóz. Zmíněny budou také evoluční aspekty (evoluční stabilita příznaků) a jejich celospolečenský dopad ("k čemu je ADHD dobré"). V diferenciální diagnostice bude také upozorněno na psychopatologii Wolfganga Amadea Mozarta a její projevy v jeho korespondenci a díle.

Horáček Ivan: Jak vidíme evoluci
Referát o kabinetním teoretickém objevu stran evoluce zrakové dráhy, zarámovaný úvahami nad čítankovými obrazy tohoto předmětu a povahou evolučních procesů.

Petr Meduna: "Byl to ale lišák, ten náš husitský král"
V roce 1467 předvedl Jiří z Poděbrad tah, který neměl v tehdejší Evropě (a dlouho poté) obdoby. Součástí akce bylo i obležení hradu Český Šternberk. Při vycházce uvidíme jak stopy tehdejšího vojenského tábora, tak mladší předsunuté opevnění hradu.

NEDĚLE

zasedání vědecké rady

Pavel Sladký: Problém Humovy „kauzální víry“ (causal belief) ve světle „teorie idejí“
Cílem mého příspěvku je představit Humovu koncepci kauzální víry, upozornit na problém, který se s kauzální vírou bezprostředně pojí, a v této souvislosti si položit otázku po statusu Humovy koncepce. Tuto otázku přitom hodlám řešit prostřednictvím obratu k otázce po povaze tzv. teorie idejí, která funduje celek Humovy epistemologie.

Marie Větrovcová: "Matematické otazníky"
Proč je 7+5=12? O čem matematika vypovídá? Jak lze s úhlopříčkou počítat? A co se v matematice ukazuje? Několik zastavení nad povahou matematiky Platónových dialogů.