Ekologie živočichů

David Storch & Lukáš Kratochvíl

 

Anotace

Přednáška je zaměřena na základní seznámení s oborem. Důraz je kladem na zdroje ekologické rozmanitosti živočichů, fyziologická a energetická omezení vedoucí k různým životním strategiím, evoluční ekologii těchto strategií, fungování živočichů v různých typech prostředí a jejich roli v ekosystémech, dynamiku populací a změn rozšíření.

 

Sylabus

1. Živočichové vs. rostliny, houby a jednobuněční: co je živočich, centralizovaná organizace jako základní rys. Tělesná velikost jako nejpodstatnější vlastnost určující způsob života a ekologii druhu, evoluce velikosti těla, vztah hmotnosti a intenzity metabolismu a souvisejících biologických rychlostí, výhody a nevýhody malých a velkých živočichů. (DS) PREZENTACE

2. Metabolismus a teplota, výhody a omezení ektotermie a entotermie, evoluce endotermie. Ekologická dominance a energetická bilance různých skupin živočichů v různých biomech, role klimatu, vegetace a fyziologické tolerance; základní biogeografické trendy. (LK) PREZENTACE

3. Životní strategie a jejich evoluce: morfologická, fyziologická a ekologická omezení velikosti vajíčka/mláděte a reprodukční trade-offs, výhody a nevýhody semelparního a iteroparního rozmnožování, vztah velikosti, mortality a rozložení celoživotních reprodukčních výdajů, načasování reprodukce, vznik rozmanitosti reprodukčních strategií. (LK) PREZENTACE

4. Život živočichů: růst, jeho omezení a determinanty. Stárnutí a jeho evoluční příčiny. Rodičovská péče, její evoluce, výhody a nevýhody, determinanty rodičovské investice. (LK) PREZENTACE

5. Life-histories a ekofyziologie: hlavní osy variability life-histories, r-K kontinuum a slow-fast kontinuum. Fenotypová plasticita (aklimatizace) a adaptace jako přizpůsobení se podmínkám prostředí, behavioralni a fyziologická přizpůsobení jednotlivým faktorům: teplota, osmotické prostředív, výměna plynů, periodicita podmínek (dormance, migrace). (LK) PREZENTACE

6. Potravní ekologie: Potravní vztahy mezi organismy, herbivorie, predace a parazitismus, potravní strategie, obranné strategie kořisti, aposematismus a mimetické komplexy, optimalizace potravních preferencí a získávání potravy. (LK) PREZENTACE

7. Mezidruhové vztahy: konkurence a predace: základní organizační síly, mezidruhová konkurence a její evoluční a ekologické konsekvence, konkurenční vyloučení, rozdělení nik a posun znaků; problém koexistence ve společenstvu. Predace: vztah predátor-koříst, populační cykly, funkční odpovědi predátorů. (DS) PREZENTACE

8. Ekologie živočišných společenstev a populací: predační kaskády a nepřímé interakce, role živočichů v ekosystémech: klíčové druhy, rozšiřovači, opylovači, ekosystémoví inženýři. Početnost a hustota živočichů: proč jsou různé druhy různě početné, koreláty populačních velikostí, růst a regulace populací živočichů, vnitrodruhová konkurence a density-dependence, hustotně závislý výběr prostředí, ideální volná a despotická distribuce, teritorialita a její význam. (DS) PREZENTACE

9. Populační excesy, šíření a ubývání: populační exploze a nelineární efekty v populační dynamice, vymírání malých populací a Aleeho efekt, struktura areálů a areálové změny, ekologické invaze u živočichů, role inenzity introdukcí, prostředí a přirozených nepřátel. Současné změny v početnosti a diverzitě živočichů, introdukce a extinkce na ostrovech, role člověka. (DS) PREZENTACE

10. Dynamika biodiverzity živočichů: vznik druhů, speciace alopatrická a sympatrická, ekologická speciace a její význam. Adaptivní radiace a ekomorfologická diversifikace, prediktabilita radiací. Diverzita různých skupin živočichů a role klíčových evolučních novinek, druhový výběr a evoluční trendy. (DS) PREZENTACE

 

Doporučená literatura

Knihy

Begon M., Harper J.L. and Townsend C.R.: Ecology. Third edition. Blackwell Science Ltd., Oxford 1995.
Brown J. H.: Macroecology. University of Chicago Press, Chicago 1995
Lavers C.: Proč mají sloni velké uši. Argo a Dokořán, Praha 2004
Schluter D.: The Ecology of Adaptive Radiation. Oxford University Press, Oxford 2000
Stearns S.C.: The evolution of life histories. Oxford University Press, Oxford 1992
Storch D., Mihulka S.: Úvod do současné ekologie. Portál, Praha 2000
Zrzavý J., Storch D., Mihulka S.: Jak se dělá evoluce: od sobeckého genu k rozmanitosti života. Paseka, Praha 2004

Články

Grim T. & Remeš V. 2006: Opeřený průšvih: Víme vůbec něco o ptačí ekologii obecně? Vesmír 85: 462-472. [PDF]

Storch D. 2004: Metabolická teorie biologie aneb Nová teorie všeho (živého)? Vesmír 83, 508-516. [PDF]

Storch D. 2000: O vzniku druhů přirozeným výběrem: Role prostředí v evoluci biodiverzity. Vesmír 79: 550-552. [PDF]

Storch D. 1999: Proč je malých zvířat víc než velkých. Vesmír 78: 377-383. [PDF]