Historická kulturní krajina a její ochrana

Přednáší: Karel Kuča
Předmětem semináře budou vybrané otázky ochrany historické kulturní krajiny Čech, Moravy a Slezska. Pro její ochranu existuje institut krajinných památkových zón (KPZ), kterých je na našem území dosud prohlášeno 25, první v roce 1992, dosud nejmladší pak v letech 2014 a 2015. Pokrývají různé typy kulturních krajin: komponované, organicky vyvinuté (kontinuální i reliktní) a memoriální. Tato kategorie památkové ochrany je obecně velmi málo známa, proto bude stručně představeno všech 25 dosavadních KPZ. Druhou část semináře bude tvořit představení oblastí s dobře dochovanou strukturálně výraznou plužinou. Jde o typickou organicky vyvinutou kulturní krajinu, jejíž vývoj skončil. Ačkoli bylo členění plužiny v českých zemích zásadně narušeno kolektivizací, dochovaly se zde rozsáhlé oblasti s dochovanou plužinou, které patří k nejvýraznějším a nejcennějším v rámci celé Evropy. Přesto dosud nejsou formou KPZ (a většinou ani jinak) chráněny. Největší část těchto plužin je dílem vrcholně středověké kolonizace českých zemí. Ve svém souhrnu tak patří mezi pozoruhodné dědictví středověku, které zůstává téměř neznámé. Zejména lineární a radiální lánové plužiny jsou úzce navázány na celkovou urbanistickou kompozici lokačních středověkých vsí a jednotnou organizaci osídlení celých rozsáhlých oblastí.

Video:

Loading the player ...