Zdravý ševcovský rozum: biopolitika a biotypologie v baťovském Zlíně

Přednáší: Jan Musil
Sourozenci Baťové učinili v meziválečném období z periferního Zlína moderní průmyslové město, v němž byl každodenní život jeho obyvatel úzce spjat s potřebami jediného expandujícího podniku. Optimistická firemní filosofie „batismu“ byla opřená o víru ve skvělou budoucnost, jíž bude dosaženo prací, podnikavostí, velkým výkonem a účelným (racionálním) využitím prostředků. Hlavní roli při zefektivňování výroby a navyšování blahobytu hrál systém vědeckého řízení, který se ale zdaleka neomezoval jen na chod dílen. Cílem našeho příspěvku je poukázat na některé další projevy této racionalizace, zvláště pak na dosud nepříliš známou aktivitu Československé společnosti biotypologické, která byla ve Zlíně založena a na konci 30. let zde prováděla pilotní výzkum lidské konstituce, jehož výsledky měly napomoci zvědečtit výběr a umístění podnikových zaměstnanců.