Viditelná a neviditelná katedrála sv. Víta

Přednáší: Jana Maříková-Kubková
Na publikaci Katedrála viditelná a neviditelná se podílelo sedmnáct autorů a třináct dalších spolupracovníků, včetně geodetů, fotografů, autorů modelů či rešerší. Kniha si vzala za úkol představit naši přední církevní stavbu co nejšířeji. Je založena na projektech, které se věnovaly předrománské rotundě a románské bazilice. Jednotlivé studie se věnují architektuře, umění, liturgii a hudbě, sledují kontinuitu jednotlivých prvků liturgického ritu v Praze a mnohonárodní charakter jejích stavitelů a uživatelů. V mladších stavebních fázích čtenář najde reflexi těch starších a v neposlední řadě je brán v potaz i význam budovy pro širší společnost.