Evoluce rituálu: Lidský kolektivní rituál jako kooperativní signalizační platforma

Přednáší: Radek Kundt

V případě, že byste se chtěli semináře účastnit online, využijte prosím adresy: https://zoom.us/my/ctsctvrtky
Přestože je rituální chování mezikulturně univerzálním jevem, zůstává z evoluční perspektivy hádankou. Proč lidé investují tolik zdrojů a energie do činností, které nemají žádnou zřejmou funkci? Sociálněvědní disciplíny řeší tuto hádanku od chvíle svého vzniku a tradičně zdůrazňují zásadnost rituálu pro fungování společnosti. Dostatečně ale nevysvětlují, proč by rituál měl tuto funkci mít a jakými mechanismy ji umožňovat. V návrhu evolučního modelu původu rituálního chování v podčeledi homininů budu s kolektivním rituálem pracovat jako s komplexním signalizačním systémem, který umožňuje mutualistickou spolupráci. Začnu syntézou literatury zabývající se etnografií lovců-sběračů a archeologií homininů, kde identifikuji tři typy signálů – signály podobnosti, koaliční signály a signály oddanosti ke kolektivní akci – jako hlavní stavební kameny tohoto signalizačního systému. Abych tyto signály prozkoumal u ostatních primátů a homininů minulosti, obrátím se v dalším kroku k primatologii a paleoantropologii. Následně přidám ke své analýze i proximátní úroveň neurokognitivních mechanismů, které tyto signály nesou a umožňují a pokusím se vystopovat, kdy se již v minulosti objevují. Na závěr propojím zmíněné důkazy s převládajícími socio-ekologickými selektivními tlaky ke kooperativní komunikaci a budu argumentovat, že s příchodem H. Sapiens již kolektivní rituál představoval zásadní adaptaci pomáhající překonávat problémy kolektivní akce.