Četba a zkušenost prostoru

Místo konání: CTS, Husova 4, Praha 1, 3. patro
Přednáší: Alice Jedličková
V tomto semináři vyjdeme z předpokladu, že recepce literárního díla v nás může vyvolat pocity, které jsou blízké smyslové a fyzické zkušenosti se světem, který nás obklopuje – a to zvláště našemu zakoušení prostorovosti. Musíme tedy připustit, že dílo disponuje určitým stupněm sugestivity, čtenář zase (kromě čtenářských, tj. hlavně literárních kompetencí) také určitou měrou ochoty „odevzdat se“ procesu vnímání díla. Z této interakce pak vyvstává (kvazi)smyslová zkušenost jako forma estetické iluze. Metodologicky se tedy poněkud vzdálíme od tradičního strukturalistického pojetí literárního díla jako znaku, ale i od novějšího, převážně antimimetického trendu zastoupeného teorií fikčních světů (aniž bychom se zcela vzdali jejich nástrojů). V zamyšlení nad tím, jak ustrojení textu kvazismyslový účinek podmiňuje, totiž jakými strategiemi zapojuje do hry také naši dosavadní mimoliterární zkušenost, se přiblížíme jak přístupům kognitivním, tak intermediálním: na vzniku a podobě čtenářské „kvazizkušenosti prostoru“ se totiž mohou podílet také další formy umělecké reprezentace prostoru, tj. interference jiných umění, resp. představ, jež jsme si na základě jejich působení utvořili.