Interní semináře

Pondělní seminář se v CTS koná od podzimního semestru roku 1998. Na rozdíl od čtvrtečních seminářů, v nichž je kladen důraz především na různorodost probíraných témat, se tento seminář věnuje vždy jednomu tématu delší čas, obvykle po dobu několika semestrů.

Vzhledem k této své povaze a také vzhledem k tomu, že předpokládá pravidelnou účast, vzájemný kontakt účastníků a důkladné studium probírané tematiky, dostal seminář postupně interní a pracovní charakter.

Seminář má výrazně interdisciplinární povahu, jeho tématy jsou otázky, které jsou důležité pro všechny vědy, jež jsou v CTS zastoupeny – například „přirozený svět“, „matematizace“, „pravda“, „proces a událost“.

V posledních letech se stalo pravidlem, že výstupem ze semináře je odborná kolektivní monografie – Spor o přirozený svět, Spor o matematizaci světa, Spor o pravdu.

Přehled témat Pondělních seminářů:

Antropocén - 2017

Procesy a události - 2014 – 2016

V současné době se z tohoto semináře připravuje publikační výstup.

Ajvaz, Michal; Pauknerová, Karolína; Strobachová, Ingrid; Hudík, Marek; Pokorný, Petr; Kůrka, Petr; Trlifajová, Kateřina; Větrovcová, Marie; Velický, Bedřich (2018): Spor o proces a událost

Pavel Mervart, Červený Kostelec, 2018. ISBN 978-80-74653-17-9

Kritéria pravdivosti - 2012 – 2015

Matematizace ve vědě - 2010 - 2011

Ze semináře vznikla tato publikace:

Velický, Bedřich; Kotecký, Roman ; Krtouš, Pavel; Trlifajová, Kateřina; Holeček, Miroslav; Kůrka, Petr; Pazák, Tomáš; Větrovcová, Marie; Chvatík, Ivan; Kuneš, Jan ; Beran, Ondřej; Ajvaz, Michal; Matoušek, Alexander (2011): Spor o matematizaci světa

Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2011. ISBN 978-80-7465-012-3. [detail]

Přirozený svět v transdisciplinární rozpravě - 2008 – 2009

Ze semináře vznikla tato publikace:

Pohyb - 2007 – 2008

Zabývali jsme se např. těmito tématy: kvantový pohyb, klasická a kvantová mechanika, pohyb u Merleau-Pontyho, problém tělesného pohybu v kontextu Husserlovy fenomenologie, pohyb u H. Bergsona, etapy matematizace pohybu, Aristoteles o pohybu.

Matematicko-fyzikální sekce - podzim 2006

Diskutovali jsme nad tématy: těžký život kvazičástic v silné nerovnováze, invariance v ekologických modelech, Bolzano na rozcestí mezi standardním a nestandardním přístupem k reálným číslům, množinové hierarchie, atraktory celulárních automatů ad.

Tělesnost a její vztah ke komplexitě - jaro 2006

Garantka: Alice Kliková

Komplexita - 2005

Prostor (také) pro člověka - podzim 2003 – jaro 2004

Ze semináře vznikla tato publikace:

Velický, Bedřich; Trlifajová, Kateřina; Šizling, Arnošt L.; Bob, Petr; Moural, Josef; Kratochvíl, Zdeněk; Chotaš, Jiří ; Chvatík, Ivan; Benyovszký, Ladislav; Havel, Ivan M.; Mitášová, Monika; Ajvaz, Michal; Pětová , Marie; Zervan, Marián; Marcelli, Miroslav; Lesák, František (2004): Prostor a jeho člověk

Praha: Vesmír. ISBN 80-85977-60-5. [detail]

Mezi neurovědami a filosofií - podzim 2002

Debatovali jsme o neurofenomenologii a psychopatologii časového vědomí, veurofenomenologii prožívaného času, o vizualizaci duševních dějů, problému vědomí v pohledu farmakologie a dalších tématech. Garant: Juraj Hvorecký

Nekonečno, čísla, horizonty - jaro 2002

Některá z témat seminářů: nekonečně malé a velké veličiny ve fyzice, infinitesimální počet, alternativní teorie množin, nestandardní model přirozených čísel s ultrafiltrem, přirozená čísla a jejich modely. Garanti: Edo Gajdoš, Miroslav Holeček – j.h.

Svobodná vůle - podzim 2001

Některá z témat seminářů: vůle k vědomí, vůle z hlediska klinické psychopatologie, neomezitelná svobodná vůle a svoboda v organizačních mezích, zážitek svobody v myšlení, typy občanské kultury v obnovené demokracii, svoboda a úmysl, jednání a svoboda. Garanti: Ivan M. Havel, Bedřich Velický

Základní pojmy mechaniky (kauzalita) – jaro 2001

Debata nad pojmy: pravděpodobnost, kauzalita u Donalda Davidsona, kauzalita ve fyzice, úvahy (novější) o kauzálních doménách a svobodné vůli, kauzalita a Kant, a další.

Hermeneutika živého - podzim 2000

Základní pojmy mechaniky - podzim 1999 – jaro 2000

Některá z témat seminářů: stoická fyzika ve 20. století, síla v poli, překračování Aristotelovské bariéry, prostor, čas a setrvačnost v newtonovské a machovské mechanice, o pohybu. Garanti: Z. Kalva, R. Kotecký, B. Velický.

Seznam jednotlivých seminářů naleznete v archivu. (Od června 2015 jsou oznamy rozesílány účastníkům semináře e-mailem.)