Archiv Jana Patočky

Archiv Jana Patočky (AJP) založili Ivan Chvatík a Pavel Kouba v lednu 1990 v rámci Filosofického ústavu Československé akademie věd jako specializované oddělení.

Toto oddělení má kořeny v roce 1977, kdy se Patočkovi žáci postarali o zajištění a uložení Patočkových rukopisů na bezpečné místo před StB a začali vydávat samizdatový Archivní soubor Patočkových prací. Do listopadu roku 1989 bylo vydáno 27 svazků. Za tento vydavatelský počin byli Ivan Chvatík, Radim Palouš, Pavel Kouba, Miroslav Petříček a Jan Vít v roce 1990 poctěni Cenou Akademie věd.

Od r. 1993 je AJP součástí CTS. Filosofické bádání je soustředěno především kolem filosofického odkazu Jana Patočky (1907–1977), jednoho z nejdůležitějších českých filosofů dvacátého století. Patočka věnoval své hlavní úsilí rozvíjení fenomenologického díla Edmunda Husserla a Martina Heideggera.

Naším úkolem je pokračovat v této filosofické tradici a uplatňovat její metody a výsledky v transdisciplinárních diskusích. Obzvláště se věnujeme kritickému zhodnocení a interpretaci Patočkovy asubjektivní teorie zjevování a jeho filosofii dějin. Za tím účelem detailně studujeme myšlenkový odkaz E. Husserla a M. Heideggera, ale také Immanuela Kanta, Platóna a Aristotela, a překládáme jejich díla. V prostorách CTS pořádáme pravidelný filosofický interpretační seminář.

Naše hlavní aktivita je věnována přípravě a vydávání Sebraných spisů Jana Patočky. Tato práce zahrnuje transkripci rukopisů, které jsou psány nejen česky, ale často i německy či francouzsky, dále jejich tematické uspořádání, doplnění, ověření a upřesnění bibliografických odkazů, vytvoření poznámkového aparátu a komentářů, jakož i překlad všech cizojazyčných textů do češtiny. Dosud jsme vydali 18 z plánovaných 25 svazků.

Pečujeme o materiály Archivu Jana Patočky, které jsme získali od přímých dědiců a které jsou umístěny v prostorách CTS. Rovněž spravujeme Patočkova autorská práva a udělujeme licence pro překlady jeho děl do cizích jazyků. Archiv Jana Patočky je otevřen badatelům z celého světa.

O fenomenologické filosofii rozvíjené v AJP

Stránky AJP

Jaromír Kučera (6. 2. 1930 – 10. 5. 2023) se od zimního semestru 1968 účastnil našeho kolektivního podniku doslovného zapisování Patočkových přednášek. V tom jsme pokračovali až do konce Patočkova působení na FFUK, tedy do 1. června 1972. Jaromír se také účastnil všech schůzek, na kterých jsme s Jiřím Polívkou a Jiřím Michálkem (a zprvu i s dalšími kolegy, kteří postupně odpadli) z našich zápisů kompilovali definitivní text přednášek, které jsme vydávali v samizdatu. Účastnil se i poslední série těchto schůzek v roce 2011, kdy jsme po dlouhé přestávce připravili k vydání poslední Patočkův cyklus přednášek ze školního roku 1971/72, který jsme vydali pod titulem "Patočkova péče o duši a spravedlivý stát" v rámci Sebraných spisů Jana Patočky jako svazek 14/4 v nakladatelství OIKOYMENH v roce 2012. V letech 1973-1976 se Jaromír účastnil našich pravidelných každotýdenních domácích seminářů u Jana Patočky.