Knihovní řád

 1. Knihovna Centra pro teoretická studia (dále jen „knihovna“) je příruční knihovnou pro potřeby tohoto centra. Byla založena pro podporu práce Centra pro teoretická studia, společného pracoviště UK a AV ČR, a slouží primárně pracovníkům tohoto centra k plnění jejich konkrétních vědeckých a odborných úkolů.
 2. Spravuje knižní fond Archivu Jana Patočky, který je autonomní součástí Knihovny Filosofického ústavu AV ČR, a knižní fond Centra pro teoretická studia Univerzity Karlovy. Je součástí Centrálního katalogu UK.
 3. Knihovna je přístupná interním uživatelům (zaměstnanci CTS, AJP, stážisté) i externím uživatelům (zájemcům z řad odborníků i veřejnosti). Externí uživatel je povinen oznámit svou návštěvu knihovny na vrátnici a zachovat se podle pokynů ostrahy.
 4. Externí uživatelé mohou studovat dokumenty z fondu knihovny pouze prezenční formou.
 5. Knihovna je externím uživatelům otevřena v úterý a ve středu od 13:00 do 17:00. Případná individuální dohoda se správcem knihovny o přístupu do knihovny v jinou dobu je možná.
 6. Informace o fondu knihovny jsou k dispozici na webové stránce knihovny http://ckis.cuni.cz/F/?func=file&file_name=base-list-cts , příp. je možno konzultovat se správcem knihovny prostřednictvím e-mailu makovsky@cts.cuni.cz nebo telefonicky na čísle 222 220 530.
 7. Požadované dokumenty vydává uživateli správce knihovny.
 8. Požadovaný dokument může být dočasně nedostupný, proto je nezbytné, aby se uživatel před svou návštěvou informoval u správce knihovny prostřednictvím e-mailu na adrese makovsky@cts.cuni.cz nebo telefonicky na čísle 222 220 530.
 9. Mimo knihovnu nelze půjčovat historické a vzácné dokumenty.
 10. Pravidla výpůjček pro interní uživatele knihovny jsou definovány interním řádem.
 11. V rozsahu přiměřeném svým možnostem a v rámci své specializace poskytuje knihovna referenční a bibliografické služby (zjištění dalších zdrojů a poskytovatelů informací, zjištění dalších pramenů k danému tématu apod.). Knihovna poskytuje meziknihovní výpůjčky (MVS), reprografické a elektronické služby.