Regulace stavební činnosti v chráněných krajinných oblastech (CHKO)

Prach, Jindřich; Říha, Cyril; Konopásek, Zdeněk; Lokšová, Terezie; Vybíral, Jan; Pertl, Martin; Fanta, Václav
TAČR ÉTA TL03000439

Cílem projektu je zlepšit současnou praxi regulace stavební činnosti ve velkoplošných zvláště chráněných územích (s důrazem na modelová území CHKO Křivoklátsko a Český kras). Chceme zkoumat, jaká tato regulace je, jak vzniká, jaké jsou její dopady a navrhnout metodická doporučení, jak ji učinit vůči ochraně krajiny efektivnější a před veřejností obhajitelnější. Budeme využívat dlouhodobých zkušeností s transdisciplinární prací, kombinující kompetence z oborů architektury a urbanismu (stavby a jejich umístění v prostoru), sociologie (politika, věda, veřejnost) a ochrany životního prostředí (krajinný ráz). Stěžejními výstupy budou komplexní výzkumná zpráva pro AOPK ČR s doporučeními pro praxi, semináře pro Správy CHKO, obce i občany, tištěná a webová prezentace pro zainteresovanou veřejnost.