61. výjezd VR, CTS a hostů - Orlík

Datum konání: 21. 10. 2022 - 23. 10. 2022
Místo konání: Hotel Orlík https://www.hotelorlik.cz/cs/

Pátek

Blok: Moc velkého budování a velké budování moci
Radan Haluzík:: Úvod k celému bloku
Co spojuje masové totalitní společnosti 20. století mezi sebou a co je spojuje s masovými společnostmi netotalitními? Jak to souvisí s antropocénním zrychlením v půlce století? Jak souvisí jejich masová politika s jejich estetikou? „Krása práce“, “nový komunistický/nacistický člověk“ jako velký umělecký projekt; nový lepší svět jako totální umělecké dílo (Gesamtkunstwerk). A co všechno pro ten nový lepší svět prý stojí za to obětovat?! Kdo buduje, ten má moc a kdo má moc, ten musí budovat. Masová výstavba bydlení pro masy jako ikona i metafora celého projektu. Vltavské údolí pod námi jako velký antropocénní projekt.

Cyril Říha: Architektura a česká politika
Několik obecnějších poznámek k pětiletému výzkumnému projektu, který zkoumal proměny architektury a politiky v českých zemích za poslední dvě století s ohledem na jejich vztah. Dotýkal se tak otázek typu: Nemá politika jakožto oblast vyjednávání mezi politickými aktéry vždy určité (prostorové) uspořádání, určitou „architektoniku“? Není architektura coby užitá umělecká disciplína vždy „politická věc“? Vyčerpává se její politický rozměr tím, že reprezentuje svými stavbami existující ideologii a státní moc? Neovlivňuje někdy naopak architektonická praxe a teorie dobové politické prostředí? A neprovádí architektura sama svou vlastní politiku? …

Karolina Jirkalová, UMPRUM: Komplexní bytová výstavba za normalizace - legitimizační nástroj nebo slepá ulička?
Po roce 1968 se masivní výstavba bytů stává nástrojem materiální pacifikace rozjitřených obyvatel a snahy o obnovu legitimity režimu. Od konce 70. let však narůstá odborná a posléze i laická kritika panelových sídlišť. Je také stále jasnější, že bytovou výstavbu v dosavadní podobě a rozsahu stát nezvládne financovat. V osvědčených jeřábových drahách však rostou nové a nové, stále stejné paneláky. Proč zdánlivě všemocné politické špičky nebyly schopny či ochotny výstavbu sídlišť změnit, přestože jejich podoba podkopávala legitimitu režimu? Jaké bylo rozložení sil jednotlivých aktérů na poli architektury a stavebnictví? Jakou roli v tom hrála industrializace jako základ socialistické výstavby? A kdy a kdo učinil první kroky k privatizaci „bytové otázky“?

Slavomír Horák, FSV UK: Ideologie architektury autoritářských režimů ve Střední Asii
Novodobá architektura některých středoasijských režimů je pozoruhodnou směsí stylů, které obsahují především tři hlavní vyjádření (messages) - ideologii režimu (včetně kultů osobnosti), budování státu a národa a snahu vyrovnat se architektonickým celkům ve vzorových zemích (především Dubaj, ale i Rusko nebo Čína). Všechny tyto aspekty se v téměř krystalické podobě objevují především v architektuře Ašchabadu, na který bude povídání zaměřené především, ale najdeme je i v dalších hlavních městech Střední Asie či Kavkazu.

Radan Haluzík: Komponovaný filmový večer O „kráse práce“ a budování světa světlých zítřků v jednom údolí: zamyšlení nad úryvky z děl o stavbách přehrad a svalnatých vorařích
V údolí řeky roste přehrada a s ní prý i celý nový lepší svět. Všichni jásají jen pan Ryba (Vlasta Burian) je proti: „Vždyť je to proti přírodě, ta vám to jednou vrátí!“ Nadchází éra velkého inženýra, co má velké plány… Na krátkých komentovaných úryvcích z tuctu prvorepublikových, protektorátních, budovatelských i normalizačních dokumentů a hlavně veseloher vám ukáži, jak v centru masových (totalitních) společností 20. století stojí politická estetika velkého budování. Možná i zahlédneme, jak věk antropocénu přijel na tancích a buldozerech. Možná se budete smát, ale za tím úsměvem budou slzy… (Takže popcorn a kapesníky sebou.)

Sobota

Roman Kotecký: Fieldsovy medaile 2022
Bývají označovány za "Nobelovu cenu za matematiku”, jsou udělovány jednou za 4 roky na Matematickém kongresu nejvýše čtyřem matematikům mladším 40 let. Pohovořím o dvou z nich, které se dají populárně popsat: Hugo Duminil-Copin, cena "za pravděpodobnostní teorii fázových problémů ve statistické fyzice” a Maryna Viazovska cena související s Keplerovým problémem "nejhustší uspořádání identických koulí”.

Arthur Robson (Simon Fraser Univ.), Larry Samuelson (Yale Univ.) a Jakub Steiner: Decision Theory and Stochastic Growth
Jak růst biologických populací, tak i růst ekonomický lze modelovat jako exponenciální růst s prvky náhody. Navzdory svému neintuitivnímu chování lze tento typ náhodného procesu přehledně popsat pomocí matematické teorie velkých deviací. Náš článek pomáhá lépe porozumět (evoluční či finanční) strategii zvané bet-hedging, dle které se biologičtí jedinci či finanční investoři zdráhají uložit "vše svá vajíčka do stejného košíku".

Václav Cílek: Kde jsme se to ocitli: naše řeka Vltava
Vltava vznikla ze tří až čtyř řek, které původně ústily do Dunaje. Upravována byla mnohokrát, nejvíc od 16. století, ale její charakter zcela změnila až výstavba vltavské kaskády. Vltava je stále ještě hezká, ale z původní řeky nezbylo prakticky nic.

Petr Meduna: Silnice královská, po níž plavci plavávají
Stručné zamyšlení nad vodními cestami a dopravou dřeva v Čechách. Jako bonus příklad dálkového obchodu tisovým dřevem.

Petr Tureček: Uprostřed světa stojí hrad
Bůh syn svrhne boha otce a usedne místo něj na trůn; takto se dostal k moci po Uranovi Kronos a po Kronovi Zeus. Anebo takto: Starý král čeká, až se najde mladík dost odvážný a chytrý na to, aby byl hoden princezny a dostal k ní navíc i právo stát se příštím vládcem. Na úryvku z připravované knihy s pracovním názvem "Stručná zpráva o stavu příběhu v roce 52 000 ± 200 let" ukážu, jaké geometrické struktury kreslí nástupnický mýtus, když se změní v počítačový program.

Neděle

Ladislav Kvasz: Aristoteles, Frege a projekt fregovské formální epistemologie
Cílem příspěvku je vyložit charakter přechodu od aristotelské sylogistické logiky k Fregovu predikátovému počtu a takto získané poznatky využít pro formalizaci epistemologie.

Jan Palouš: Tvorba hvězd ve vesmírném kole
Vznik hvězd z mezihvězdné hmoty, záření a větry mladých hvězd, oblasti ionizovaného vodíku, chladnutí, tvorba molekul a prachových částic, jsou součástí kola tvorby hvězd. Patrně i růst černých děr je s tvorbou hvězd propojen. Nově vznikající obraz vývoje vesmíru zachycují snímky z dalekohledů umístěných na zemském povrchu nebo v blízkém okolí Země.