Progres

Programy Progres (které nahradily programy PRVOUK) jsou primárním, nesoutěžním nástrojem institucionální podpory vědy na UK v období 2017-2021.

CTS byl schválen program Transdisciplinární výzkum antropocénu (Q50). Koordinátorem programu je doc. Petr Pokorný, Ph.D.

Stručná anotace programu:

Projekt navazuje na předchozí program PRVOUK P22 (Teoretický výzkum komplexních jevů), ale reflektuje posun v zaměření výzkumných skupin v CTS, které se čím dál ve větší míře věnují komplexní dynamice současných dějů v přírodě a ve společnosti (přičemž současností míníme různá časová měřítka od celého holocénu až po poslední dekády). Projekt vychází z uvědomění, že studium zrychlující se dynamiky současných změn a trendů charakteristických pro antropocén vyžaduje interdisciplinární a transdisciplinární přístup, poněvadž jde o záležitosti bezprecedentní (takže tradiční obory je nemohou cele postihnout) a komplexní (podílí se na nich jak společenské tak čistě přírodní procesy, které jsou vzájemně provázány).

Za podstatné a hodné studia považujeme zejména tyto trendy a procesy:
(1) rostoucí role člověka v dynamice krajiny a fungování přírodních ekosystémů,
(2) vymírání druhů a změny biologické rozmanitosti v různých prostorových měřítkách,
(3) změny úživnosti a produktivity ekosystémů způsobené člověkem a zpětně ovlivňující jak biologickou rozmanitost, tak dynamiku lidských společností,
(4) populační růst, ale i jeho současné zpomalování související se společenskými a ekonomickými změnami,
(5) růst měst a urbanizace, zpětně ovlivňující jak dynamiku společnosti, tak využívání krajiny a změny její struktury,
(6) rostoucí komplexita rozhodovacích procesů včetně expertního posuzování a účasti veřejnosti v politickém rozhodování.

Tyto děje budeme studovat metodami a přístupy paleoekologie, makroekologie, urbanismu a teorie města, antropologie, ekonomie a sociologie; v míře úměrné exaktnosti dostupných dat budeme využívat nové matematické nástroje. Součástí projektu je filosofická analýza změn současného světa – v tomto kontextu využijeme skutečnost, že CTS tvoří společné pracoviště s Filosofickým ústavem AV ČR respektive s Archivem Jana Patočky (který ve svých dílech tématizoval právě tyto proměny). Předpokládáme rozšíření mezinárodních vazeb a pokračování intenzivní spolupráce s dalšími pracovišti UK, jmenovitě s Přírodovědeckou a Filosofickou fakultou.